26.7 C
Brăila
duminică, septembrie 24, 2023
AcasăSOCIALBiroul Roman de Metrologie Legala angajeaza

Biroul Roman de Metrologie Legala angajeaza

Biroul Român de Metrologie Legală (B.R.M.L.) organizează, CONCURS DE OCUPARE A TREI POSTURI CONTRACTUALE VACANTE DE EXECUŢIE după cum urmează:

Biroul Român de Metrologie Legală (B.R.M.L.)- Directia Regională de Metrologie Legală Constanța (D.R.M.L. Constanta) :

– 1 post de expert, grad profesional IA, in cadrul D.R.M.L. Constanta – Serviciul Județean de Metrologie Legală Brăila.

–  1 post de expert, grad profesional IA, in cadrul D.R.M.L. Constanța – activitate proprie.

– 1 post de subinginer, grad profesional IA, In cadrul D.R.M.L. Constanța – Serviciul Județean de Metrologie Legală Brăila.

Publicitatea concursului:

Anunțul se va publica în data de 27.10.2021 în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III a şi într-un cotidian de largă circulaţie, pe site-ul www.posturi.gov şi pe pagina de internet a instituţiei (www.brml.ro – secţiunea Cariere) și se va afișa la sediul Biroului Român de Metrologie Legală – D.R.M.L CONSTANTA din Str.Poporului nr.121 bis, Jud. Constanta

Condiţii generale de participare:

La concursurile organizate pentru ocuparea posturilor vacante poate participa orice persoană care îndeplineşte condiţiile generale şi condiţiile specifice stabilite prin fişele de post pentru ocuparea funcţiilor contractuale, astfel:

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de participare:

Pentru posturile de expert IA:

 • Studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul ştiinţe inginereşti cu excepția Ingineriei resurselor vegetale și animale, prevăzută în Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 403/2021 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2021-2022, din 31.03.2021;
 • Permis de conducere categoria B
 • Vechime în specialitate: minimum 6 ani şi 6 luni în domeniul studiilor absolvite.

Condițiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească persoana care participă la concursul pentru ocuparea unui post vacant sunt detaliate în fișa postului afișată pe pagina de internet a instituţiei (www.brml.ro – secţiunea Cariere).

Pentru postul de subinginer grad profesional IA:

 • Studii universitare de scurta durata, cu diploma de absolvire in domeniul stiinte ingineresti cu excepția Ingineriei resurselor vegetale și animale, prevăzută în Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 403/2021 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2021-2022, din 31.03.2021;
 • Permis de conducere categoria B
 • Vechime în specialitate: minimum 6 ani şi 6 luni în domeniul studiilor absolvite.

Condițiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească persoana care participă la concursul pentru ocuparea unui post vacant sunt detaliate în fișa postului afișată pe pagina de internet a instituţiei (www.brml.ro – secţiunea Cariere).

Dosarul de înscriere:

 • cerere de înscriere la concurs adresată directorului general al B.R.M.L.;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor cate atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
 • carnetul de muncă, sau după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 • adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzatoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae, model European, semnat şi datat.

Adeverinţa medicală care atestă starea de sănătate va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătaţii.

Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pană la data desfaşurării probei scrise a concursului.

Actul de identitate, actele de studii, precum şi carnetul de muncă şi/sau adeverinţele care atestă vechimea în muncă şi specialitate vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Informaţii suplimentare:

 • termen limită de depunere a dosarelor de înscriere: 11.11.2021, ora 16,30.

Dosarele se vor depune la secretariatul Biroului Român de Metrologie Legal- D.R.M.LConstanta- cu sediul în: Str Poporului nr.121 bis, Jud Constanta, telefon 0241/631534.

 • afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor: 12.11.2021.
 • depunerea contestaţiilor cu privire la rezultatele selecţiei dosarelor: 15.11.2021, până la ora 16,30.
 • afişarea rezultatelor soluţionarii contestaţiilor selecţiei dosarelor: 16.11.2021.
 • proba scrisă: 18.11.2021, ora 10,00 și afișarea rezultatelor probei: 18.11.2021
 • depunerea contestațiilor cu privire la proba scrisă: 19.11.2021, ora 13,30.
 • afişarea rezultatelor soluţionarii contestaţiilor probei scrise: 22.11.2021.
 • interviul: 23.11.2021, ora 10,00 și afișarea rezultatelor probei interviu: 23.11.2021.
 • depunerea contestațiilor cu privire la rezultatele probei interviu: 24.11.2021, pană la ora 16,30
 • afişarea rezultatelor soluţionarii contestaţiilor probei interviu: 25.11.2021.
 • afișarea rezultatelor finale: 26.11.2021.

Rezultatele probelor și rezultatele contestațiilor depuse vor fi afișate, la sediul instituției, precum și pe pagina de internet a instituției (www.brml.ro – secțiunea Cariere), cu mențiunea « admis » sau « «respins », după caz.

Notarea probelor:

Pentru probele concursului, punctajul maxim este de 100 puncte.

Vor fi declarați admiși candidații care obțin minimum 50 de puncte la fiecare probă.

Date suplimentare despre concursul desfășurat la Biroului Român de Metrologie Legal- D.R.M.L. Constanta se pot obține la numerele de telefon: 0241/631534 sau 0728/913517,  persoană de contact, d-na Guiman Georgiana-Raluca.

Articolul precedentOre de foc pentru pompierii braileni
Articolul următorAnunt public
RELATED ARTICLES

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -https://cciabr.rohttps://cciabr.rohttps://cciabr.rohttps://cciabr.ro
- Advertisement -https://braila.postliceala.rohttps://braila.postliceala.rohttps://braila.postliceala.rohttps://braila.postliceala.ro

Most Popular

Comentarii recente