Acasă Administratie Braileni, de aceste lucruri aveti nevoie pentru a obtine pasaportul / Iata...

Braileni, de aceste lucruri aveti nevoie pentru a obtine pasaportul / Iata cat va COSTA!

ADRESA INSTITUŢIE:
Calea Galați nr.18, Jud. Brăila
TELEFON:  (0239) 612.269
FAX:  (0239) 613.773
pagina web: www.br.prefectura.mai.gov.ro                
e-mail: pasapoarte-br@mai.gov.ro

 • paşaport simplu electronic (persoană cu vârsta peste 12 ani) = 258,00 lei;
 • paşaport simplu electronic (minori sub 12 ani) = 234,00 lei;
 • paşaport simplu temporar = 96,00 lei;

Paşaportul simplu electronic se eliberează în termen de 10 de zile lucrătoare. Valabilitatea paşaportului electronic este: 3 ani pentru minorii cu vârsta sub 12 ani, 5 ani pentru minorii cu vârsta între 12 ani şi 18 ani, şi 10 ani pentru persoanele cu vârsta peste 18 ani.

Paşaportul simplu temporar are valabilitatea de 12 luni şi se eliberează în termen de cel mult 3 zile lucrătoare, în următoarele situaţii:

 • în cazul în care titularul declară în scris că urmează să călătorească în state între care există stare de beligeranţă ori conflict diplomatic şi are aplicată în paşaportul simplu sau în paşaportul simplu electronic o ştampilă ori o viză eliberată de statul cu care ţara în care călătoreşte se află în conflict;
 • când titularul deţine paşaport simplu sau paşaport simplu electronic care conţine vize valabile, dar ca urmare a epuizării filelor destinate aplicării acestora călătoria în acel stat sau în alte state decât cele care au emis vizele nu mai este posibilă;
 • când titularul a depus paşaportul simplu sau paşaportul simplu electronic pentru obţinerea unor vize şi declară că trebuie să călătorească de urgenţă în străinătate;
 • când minorul urmează să se deplaseze în străinătate pentru studii ori pentru a participa la concursuri oficiale sau pentru a urma un tratament medical fără de care viaţa ori sănătatea îi este pusă în pericol şi nu există timpul necesar pentru obţinerea acordului celuilalt părinte;
 • pentru persoanele lipsite temporar de capacitate de exerciţiu, precum şi pentru persoanele care, din motive medicale, se află în imposibilitate de a-şi exprima voinţa sau de a se prezenta la autoritatea competentă;
 • în situaţii obiective în care, din motive de sănătate, familiale sau profesionale, este necesară şi urgentă prezenţa persoanei pe teritoriul altui stat şi nu există timpul necesar pentru emiterea paşaportului simplu electronic.

Persoanei care declară că nu doreşte să i se elibereze un paşaport simplu electronic, i se eliberează paşaport simplu temporar, în termen de 10 de zile lucrătoare.

Eliberarea Pasaportului

Depunerea Cererii Pentru Eliberarea Pașaportului Simplu Electronic

Cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice se depun personal de către persoanele care au împlinit 18 ani sau minorul căsătorit în condițiile legii, în ţară, la serviciile publice comunitare de paşapoarte în a căror rază de competenţă au domiciliul sau, după caz, reşedinţa, iar în strainătate, la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României.

În cazul în care solicitanții paşapoartelor simple electronice nu se pot prezenta la serviciile publice comunitare de paşapoarte în a căror rază de competenţă au domiciliul sau, după caz, reşedinţa, cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice pot fi depuse la cel mai apropiat serviciu public comunitar de paşapoarte.

Depunerea Cererii Pentru Eliberarea Pașaportului Simplu Temporar

Cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple temporare se depun personal de către persoanele care au împlinit 18 ani sau minorul căsătorit în condițiile legii, în ţară, la serviciile publice comunitare de paşapoartelor în a căror rază de competenţă au domiciliul sau, după caz, reşedinţa, iar în străinătate, la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României.

Solicitanții paşapoartelor simple temporare care nu se pot prezenta la serviciul public comunitar de paşapoarte de la domiciliu sau reşedinţă, au posibilitatea de a depune cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple temporare la cel mai apropiat serviciu public comunitar de paşapoarte.

În cazul persoanelor lipsite temporar de capacitatea de exerciţiu precum şi în cazul persoanelor care, din motive medicale, se află în imposibilitate de a-şi exprima voinţa sau de a se prezenta la autoritatea competentă, cererile pot fi depuse în numele titularului de către reprezentantul legal sau de către autorităţile medicale române sau străine, fără ca prezenţa titularului să fie obligatorie.

Depunerea Cererii Pentru Eliberarea Pașaportului Simplu Electronic sau Simplu Temporar cu Menționarea Statului de Domiciliu (C.R.D.S.)

Cererile se depun personal, în străinătate, la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României, iar în ţară, la serviciile publice comunitare de paşapoarte pe a căror rază titularul a avut ultimul domiciliu sau, după caz, reşedinţa.

În cazul în care solicitantul paşaportului simplu electronic/temporar cu menţionarea statului de domiciliu nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de paşapoarte, de la domiciliu sau reşedinţă, cererile pot fi depuse, în ţară, la cel mai apropiat serviciu public comunitar de paşapoarte.

Termen de Eliberare a Pașaportului Simplu Electronic

Cererile se soluţionează de autorităţile competente, în termene care curg de la data depunerii acestora şi care nu pot depăși:

 • 15 zile lucrătoare, în cazul cererilor privind eliberarea paşapoartelor simple electronice depuse în ţară.
 • 45 de zile lucrătoare, în cazul cererilor privind eliberarea paşapoartelor simple electronice depuse în străinătate, la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în statele membre ale Uniunii Europene.
 • 60 de zile lucrătoare, în cazul cererilor privind eliberarea paşapoartelor simple electronice depuse în străinătate, la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României din state terţe în raport cu Uniunea Europeană.
 • În situaţia în care solicitantul depune cererea privind eliberarea paşaportului simplu electronic în străinătate, dar optează pentru ridicarea acestuia de la unul dintre serviciile publice comunitare de paşapoarte, termenul de eliberare este de 15 zile lucrătoare.
 • În situaţia în care solicitantul depune cererea privind eliberarea paşaportului simplu electronic în ţară, dar optează pentru ridicarea acestuia de la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României în străinătate, termenul de eliberare este, după caz, 45 de zile lucrătoare (pentru ridicarea din state membre ale Uniunii Europene) sau 60 de zile lucrătoare (pentru ridicarea din state terţe în raport cu Uniunea Europeană).

Termen de Eliberare a Pașaportului Simplu Temporar

Persoanei care declară că nu dorește să i se elibereze un paşaport simplu electronic, i se eliberează, la cerere, pașaport simplu temporar, în termen de 15 de zile lucrătoare.

Cererile se soluţionează de autorităţile competente, în termene care curg de la data depunerii acestora şi care nu pot depăşi 3 zile lucrătoare, în următoarele situaţii:

 • În cazul în care titularul declară în scris că urmează să călătorească în state între care există stare de beligeranţă ori conflict diplomatic şi are aplicată în paşaportul simplu sau în paşaportul simplu electronic o ştampilă ori o viză eliberată de statul cu care ţara în care călătoreşte se află în conflict.
 • Când titularul deţine paşaport simplu sau paşaport simplu electronic care conţine vize valabile, dar ca urmare a epuizării filelor destinate aplicării acestora călătoria în acel stat sau în alte state decât cele care au emis vizele nu mai este posibilă.
 • Când titularul a depus paşaportul simplu sau paşaportul simplu electronic pentru obţinerea unor vize şi declară că trebuie să călătorească de urgenţă în străinătate.
 • Când minorul urmează să se deplaseze în străinătate pentru studii ori pentru a participa la concursuri oficiale sau pentru a urma un tratament medical fără de care viaţa ori sănătatea îi este pusă în pericol şi nu există timpul necesar pentru obţinerea acordului celuilalt părinte.
 • Pentru persoanele lipsite temporar de capacitate de exerciţiu, precum şi pentru persoanele care, din motive medicale, se află în imposibilitate de a-şi exprima voinţa sau de a se prezenta la autoritatea competentă.
 • În situaţii obiective în care, din motive de sănătate, familiale sau profesionale, este necesară şi urgentă prezenţa persoanei pe teritoriul altui stat şi nu există timpul necesar pentru emiterea paşaportului simplu electronic

Ridicarea Pașaportului Simplu Electronic

Paşaportul simplu electronic se ridică de la serviciul public comunitar sau de la misiunile diplomatice şi de la oficiile consulare ale României în străinătate unde a fost depusă cererea ori, după caz, de la serviciul public comunitar sau de la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate pentru care a optat solicitantul.

În funcţie de opţiunea solicitanţilor exprimată la depunerea cererii sau, ulterior, printr-o cerere formulată în scris transmisă pe adresa de e-mail a serviciului public comunitar de pașapoarte unde a fost depusă cererea, care va conține inclusiv datele pentru identificarea documentului sau a titularului, precum și datele de livrare (adresa de domiciliu/reședință din țară și numărul de telefon), paşaportul simplu electronic poate fi expediat, prin servicii de curierat, la domiciliul sau la reşedinţa titularului ori ale persoanei care a formulat cererea, cu suportarea de către aceştia a contravalorii serviciului prestat (cheltuieli de expediţie: 11,30 lei, TVA inclus). În situaţia în care se doreşte expedierea documentului de călătorie la o adresă din străinătate, solicitantul poate solicita informaţii suplimentare Departamentului Consular din Ministerul Afacerilor Externe (adresa de e-mail: drco@mae.ro).

Paşaportul simplu electronic se ridică de titular sau de persoana care a formulat cererea ori de persoana împuternicită de către acesta/aceasta printr-o procură specială. În situaţia în care cererea a fost formulată de o persoană împuternicită, aceasta este ţinută să ridice personal paşaportul, cu excepţia cazului în care mandantul a autorizat-o în mod expres să îşi substituie o altă persoană în acest sens.

Paşapoartele neridicate se păstrează pe întreaga perioadă de valabilitate a acestora.

La ridicarea paşaportului simplu electronic, persoana prezintă un document de identitate valabil, însoţit, după caz, de certificatul de naştere al minorului sub 14 ani, în original sau copie. În situaţia în care titularul sau persoana care a formulat cererea, alta decât persoana împuternicită doar pentru ridicarea paşaportului, nu poate prezenta un document de identitate valabil, stabilirea identităţii acestuia/acesteia se face în baza paşaportului anterior expirat de cel mult 6 luni/paşaportului anterior anulat şi restituit titularului la momentul depunerii cererii sau/şi, după caz, a oricăruia dintre documentele care pot servi la stabilirea identităţii titularului, precum şi a verificărilor efectuate în evidenţele informatice. În situaţia în care persoana care solicită ridicarea pașaportului pentru minor nu poate prezenta certificatul de naştere al minorului, în original sau copie, eliberarea paşaportului se face după consultarea datelor din evidenţele informatice şi a documentelor care au însoţit cererea, realizată în baza codului numeric personal al minorului, comunicat de către persoana care solicită ridicarea.

La ridicarea paşaportului simplu electronic, titularul poate solicita verificarea datelor înscrise în mediul de stocare electronică, sens în care i se asigură condiţiile corespunzătoare de securitate şi confidenţialitate.

Ridicarea Pașaportului Simplu Temporar

Paşaportul simplu temporar se ridică de la serviciul public comunitar sau, după caz, de la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate unde a fost depusă cererea.

Paşaportul simplu temporar se ridică de titular sau de persoana care a formulat cererea ori de persoana împuternicită de către acesta/aceasta printr-o procură specială. În situaţia în care cererea a fost formulată de o persoană împuternicită, aceasta este ţinută să ridice personal paşaportul, cu excepţia cazului în care mandantul a autorizat-o în mod expres să îşi substituie o altă persoană în acest sens.

Paşapoartele neridicate se păstrează pe întreaga perioadă de valabilitate a acestora.

La ridicarea paşaportului simplu temporar, persoana prezintă un document de identitate valabil, însoţit, după caz, de certificatul de naştere al minorului sub 14 ani, în original sau copie. În situaţia în care titularul sau persoana care a formulat cererea, alta decât persoana împuternicită doar pentru ridicarea paşaportului, nu poate prezenta un document de identitate valabil, stabilirea identităţii acestuia/acesteia se face în baza paşaportului anterior expirat de cel mult 6 luni/paşaportului anterior anulat şi restituit titularului la momentul depunerii cererii sau/şi, după caz, a oricăruia dintre documentele care pot servi la stabilirea identităţii titularului, precum şi a verificărilor efectuate în evidenţele informatice. În situaţia în care persoana care solicită ridicarea pașaportului pentru minor nu poate prezenta certificatul de naştere al minorului, în original sau copie, eliberarea paşaportului se face după consultarea datelor din evidenţele informatice şi a documentelor care au însoţit cererea, realizată în baza codului numeric personal al minorului, comunicat de către persoana care solicită ridicarea.

Eliberarea Pasaportului

În ţară, contravaloarea paşaportului este următoarea:

 • Pentru paşaportul simplu electronic:
  •  258 lei – pentru persoanele care au împlinit vârsta de 12 ani.
 •  234 lei – pentru persoanele cu vârsta mai mică de 12 ani.
 • pentru pasaportul simplu temporar:
  •  96 lei – indiferent de vârstă.

Cum se poate efectua plata?

Începând cu data de 07.09.2020, plata contravalorii paşaportului se poate efectua astfel:

 • la casieriile unităţilor CEC Bank, precum şi la staţiile de plată Selfpay ale CEC Bank.
 • online, exclusiv prin platforma de plăţi virtuale Ghiseul.ro.
 • prin mandat poştal, în curs de implementare

Documentele de plată emise anterior datei de 02.09.2020 rămân valabile pentru depunerea cererilor pentru eliberare a paşapoartelor.

Termene de Valabilitate

Paşaportul simplu electronic are valabilitatea:

 • 3 ani pentru minorii cu vârsta sub 12 ani.
 • 5 ani pentru persoanele cu vârsta între 12 ani şi 18 ani.
 • 10 ani pentru persoanele cu vârsta peste 18 ani.

Paşaportul simplu temporar are valabilitatea 12 luni.

Pașaport Simplu Electronic/Temporar Declarat Pierdut

Pierderea documentului de călătorie se declară de îndată de către titular sau, după caz, de către persoanele prevăzute la art. 20 alin. 2 din Legea nr. 248/2005, cu modificările şi completările ulterioare, la cea mai apropiată unitate de poliţie sau la orice serviciu public comunitar de paşapoarte ori la Direcţia Generală de Paşapoarte, iar în străinătate, la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României. În cazul declarării pierderii la organele de poliţie, acestea au obligaţia de a elibera o adeverinţă care să ateste declararea evenimentului respectiv. Obligaţia declarării pierderii documentului de călătorie poate fi realizată şi cu ocazia depunerii cererii pentru eliberarea unui nou paşaport, situaţie în care titularul va declara pe propria răspundere împrejurările producerii evenimentului.

Documentul declarat pierdut, găsit de titular sau, după caz, de către persoanele prevăzute la art. 20 alin. (2) din Legea nr. 248/2005, cu modificările şi completările ulterioare, după ce au declarat evenimentul în condiţiile prevăzute la art. 25 din acelaşi act normativ, dar înainte de a se elibera un nou document, poate fi folosit în continuare, în condiţiile legii, numai după ce informează autoritatea emitentă cu privire la găsirea acestuia.

În cazul în care titularul sau, după caz, de către persoanele prevăzute la art. 20 alin. (2) din Legea nr. 248/2005, cu modificările şi completările ulterioare, după eliberarea unui nou document de călătorie găsesc documentul declarat pierdut, au obligaţia de a nu-l folosi şi de a-l depune de îndată la autoritatea emitentă.

Documentul declarat pierdut, găsit de titular sau de către persoanele prevăzute la art. 20 alin. (2) din Legea nr. 248/2005, cu modificările şi completările ulterioare, după eliberarea unui nou document, poate fi folosit în continuare, în condiţiile legii, numai după prezentarea la autorităţile competente a documentului găsit, aflat în termenul de valabilitate şi într-o stare fizică corespunzătoare, şi după anularea noului document de călătorie, la solicitarea scrisă a titularului.

Eliberarea Pașapoartelor Simple Electronice/Temporare Declarate Furate

Furtul documentului de călătorie se declară de îndată, la cea mai apropiată unitate de poliţie din ţară sau, după caz, de pe teritoriul statului în care s-a produs evenimentul, solicitând eliberarea unei adeverinţe care să ateste declararea evenimentului respectiv.

Pentru eliberarea paşaportului simplu electronic sau simplu temporar în cazul furtului paşaportului deţinut anterior, pe lângă documentele menţionate mai sus, se va prezenta şi adeverinţa eliberată de organele de poliţie din România sau dovada/adeverinţa eliberată de autorităţile de pe teritoriul statului în care s-a produs evenimentul, însotită şi de traducerea acesteia, efectuată de un traducător autorizat, care să ateste declararea evenimentului respectiv.

Documentul declarat furat, găsit de titular sau, după caz, de către persoanele prevăzute la art. 20 alin. (2) din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, cu modificările şi completările ulterioare, după ce au declarat evenimentul în condiţiile prevăzute la art. 25 din acelaşi act normativ, dar înainte de a se elibera un nou document, poate fi folosit în continuare, în condiţiile legii, numai după ce informează autoritatea emitentă cu privire la găsirea acestuia. În cazul în care titularul sau, după caz, de către persoanele prevăzute la art. 20 alin. (2) din Legea nr. 248/2005, cu modificările şi completările ulterioare, după eliberarea unui nou document de călătorie găsesc documentul declarat furat, au obligaţia de a nu-l folosi şi de a-l depune de îndată la autoritatea emitentă.

Documentul declarat furat, găsit de titular sau de către persoanele prevăzute la art. 20 alin. (2) din Legea nr. 248/2005, cu modificările şi completările ulterioare, după eliberarea unui nou document, poate fi folosit în continuare, în condiţiile legii, numai după prezentarea la autorităţile competente a documentului găsit, aflat în termenul de valabilitate şi într-o stare fizică corespunzătoare, şi după anularea noului document de călătorie, la solicitarea scrisă a titularului.

Documente Necesare pentru Pașaport Simplu Electronic/Simplu Temporar cu Menționarea Statului de Domiciliu (C.R.D.S.)

Paşaportul anterior, dacă acesta există.

Documentul care face dovada achitării contravalorii paşaportului, în original, sau documentul de plată editat pe suport hârtie conţinând toate informaţiile aferente plăţii efectuate prin mijloace de plată online, completat pe numele titularului.


Certificate de stare civilă, în original.

    Documente eliberate de autorităţile statului de domiciliu, în original, împreună cu traducerea autorizată în limba română, după caz, din care să rezulte una dintre următoarele situaţii:

A dobândit un drept de şedere pentru o perioadă de cel puţin un an sau, după caz, i s-a prelungit succesiv dreptul de şedere, în decurs de un an, pe teritoriul statului respectiv.


A dobândit un drept de şedere pe teritoriul statului respectiv, în scopul reunificării familiale cu o persoană care domiciliază pe teritoriul acelui stat.


A dobândit un drept de lungă şedere sau, după caz, un drept de şedere permanentă pe teritoriul statului respectiv.A dobândit şi cetăţenia statului respectiv.


A dobândit un drept de muncă ori este înscris într-o instituţie privată sau publică cu scopul principal de a urma studii, inclusiv de formare profesională.


A dobândit un certificat de înregistrare sau document care atestă rezidenţa într-un stat membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European sau în Confederaţia Elveţiană.

Două fotografii color identice ale titularului, având dimensiunile 3,5 x 4,5 cm, numai în cazul cererilor de eliberare a paşaportului simplu temporar pentru minorii care nu au împlinit vârsta de 14 ani, respectiv pentru persoanele lipsite temporar de capacitatea de exerciţiu ori care, din motive medicale, se află în imposibilitate de a-şi exprima voinţa sau de a se prezenta la autoritatea competentă

Exit mobile version