Publicitate

ANUNT CONVOCATOR

ADUNARE GENERALĂ O.U.A.I. “SPP 20 CUZA VODA” – JUD. BRĂILA

În ziua de 16.04.2024, ora 12:00, la sediul Primăriei Comunei Salcia Tudor, județul Brăila, va avea loc Adunarea Generală a O.U.A.I. “SPP 20 CUZA VODA” – JUD. BRAILA, cu sediul in București, strada Frumoasa nr. 30, Modul 1.28, Etaj 2, Sector 1, CIF 45150946, („OUAI SPP 20 CUZA VODA”) la care sunt invitați sa participe toți membrii organizației, precum si orice alte persoane interesate.

Adunarea Generală va avea urmatoarea ORDINE DE ZI:

  1. Aprobarea contribuției anuale a membrilor pentru anul 2023.

La acest punct se va prezenta și delibera asupra situației cheltuielilor pentru anul 2023, precum si a cheltuielilor efective pentru anul 2022, și, unde va fi cazul, regularizarea sumelor reprezentând contribuțiile achitate de membrii organizației pentru anul 2022.

2. Aprobarea situațiilor financiare si a rapoartelor de gestiune anuale ale Consiliului de Administrație pentru anul 2023.

3. Deliberarea și aprobarea rambursării sumelor reprezentând cheltuieli achitate cu titlu de contribuție pentru anul 2022, achitată de către foștii membri ai organizației. Aprobarea redistribuirii în sarcina membrilor actuali ai organizației, potrivit cotelor ce le revin, a sumelor reprezentând contribuțiile pentru anul 2022, precum și contribuțiile inițiale la constituirea patrimoniului organizației, care le reveneau membrilor organizației de la acea dată, achitate sau neachitate de către aceștia până în prezent, după caz, având în vedere ca respectivele persoane nu mai dețin calitatea de membru al organizației. 

4. Prezentarea și discutarea stadiului proiectului de finanțare, a altor aspecte în legătură cu dosarul de finanțare, precum investiții și cheltuieli eligibile și neeligibile în legătură cu proiectul, documentația necesară aferentă pentru depunerea cererii de finanțare și obținerea fondurilor, stabilirea termenelor limită privind răspunsul membrilor cu privire la diverse aspecte de clarificat / de furnizat în legătură cu dosarul de finanțare.

5. Aprobarea actualizării registrului membrilor organizației (inclusiv reprezentanți, suprafețe, număr de voturi, etc), având in vedere cererile de adeziune și/sau de retragere ale membrilor, precum și orice altă modificare care a intervenit in legătură cu membrii organizației.

6. Alegerea membrilor organelor de conducere, control și soluționare a litigiilor ale organizației (Consiliul de administrație, Comisia de cenzori, Comisia de conciliere).

7. Diverse. Orice alte aspecte care țin de funcționarea legală a organizației și de proiectul de reabilitare a infrastructurii.

Membrii organizației sau reprezentanții acestora pot înainta consiliului de administrație propuneri pentru a fi înscrise pe ordinea de zi, cu cel puțin 10 zile înainte de data ținerii adunării generale. Cererile se înaintează către organizație în termenul anterior menționat, în atenția consiliului de administrație, la adresa organizației.

Membrii organizației au dreptul să propună candidați pentru alegerea membrilor organelor de conducere, control și soluționare a litigiilor la adresa anterior menționată.

***

În situația în care la prima convocare nu se întrunește cvorumul legal și statutar pentru validitatea deliberărilor, Adunarea Generala a Membrilor se va întruni la a doua convocare, în data de 17.04.2024, la aceeași oră, în același loc, cu aceeași ordine de zi.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL OUAI SPP 20 CUZA VODA – BRĂILA

Președinte – Greta Sorana Lupu

________________________