Publicitate

ANUNT CONVOCATOR

ADUNARE GENERALĂ O.U.A.I. “SRPA 26 TATARU” – JUD. BRĂILA

În ziua de 16.04.2024, ora 14:00, la sediul Primariei Comunei Dudesti, județul Brăila, va avea loc Adunarea Generală a O.U.A.I. “SRPA 26 TATARU” – JUD. BRAILA, cu sediul in București, Sector 1, Strada Frumoasa nr. 30, Modul 1.19, Etaj 2, CIF 44437903, („OUAI SRPA 26 TATARU”) la care sunt invitați sa participe toți membrii organizației, precum si orice alte persoane interesate.

Adunarea Generală va avea urmatoarea ORDINE DE ZI:

1.Aprobarea contribuției anuale a membrilor pentru anii 2022 și 2023.

2. Aprobarea situațiilor financiare si a rapoartelor de gestiune anuale ale Consiliului de Administrație pentru anul 2023.

3. Deliberarea și aprobarea redistribuirii în sarcina membrilor actuali ai organizației, potrivit cotelor ce le revin, a sumelor reprezentând contribuțiile inițiale la constituirea patrimoniului organizației, care le reveneau membrilor organizației de la acea dată, neachitate de către aceștia până în prezent, având în vedere ca respectivele persoane nu mai dețin calitatea de membru al organizației. 

4. Prezentarea și discutarea stadiului proiectului de finanțare, a altor aspecte în legătură cu dosarul de finanțare, precum investiții și cheltuieli eligibile și neeligibile în legătură cu proiectul, documentația necesară aferentă pentru depunerea cererii de finanțare și obținerea fondurilor, stabilirea termenelor limită privind răspunsul membrilor cu privire la diverse aspecte de clarificat / de furnizat în legătură cu dosarul de finanțare.

5. Aprobarea actualizării registrului membrilor organizației (inclusiv reprezentanți, suprafețe, număr de voturi, etc), având in vedere cererile de adeziune și/sau de retragere ale membrilor, precum și orice altă modificare care a intervenit in legătură cu membrii organizației.

6. Alegerea membrilor organelor de conducere, control și soluționare a litigiilor ale organizației (Consiliul de administrație, Comisia de cenzori, Comisia de conciliere).

7. Diverse. Orice alte aspecte care țin de funcționarea legală a organizației și de proiectul de reabilitare a infrastructurii.

Membrii organizației sau reprezentanții acestora pot înainta consiliului de administrație propuneri pentru a fi înscrise pe ordinea de zi, cu cel puțin 10 zile înainte de data ținerii adunării generale. Cererile se înaintează către organizație în termenul anterior menționat, în atenția consiliului de administrație, la adresa organizației.

Membrii organizației au dreptul să propună candidați pentru alegerea membrilor organelor de conducere, control și soluționare a litigiilor la adresa anterior menționată. 

***

În situația în care la prima convocare nu se întrunește cvorumul legal și statutar pentru validitatea deliberărilor, Adunarea Generală a Membrilor se va întruni la a doua convocare, în data de 17.04.2024, la aceeași oră, în același loc, cu aceeași ordine de zi.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL OUAI SRPA 26 TATARU – BRĂILA

Președinte – Greta-Sorana Lupu

__________________________